داستان کوتاه

ویژگیهای متمایز داستان کوتاه چیست؟   
1 - داستان کوتاه تعداد شخصیتهای کمتری نسبت به رمان دارد(محدودیت شخصیتها)
2 - داستان کوتاه لحظه ی روایتش یک برش زمانی کوتاه دارد.(محدودیت زمانی)
3 - در داستان کوتاه جابه جایی بین مکانهای مختلف کم است.( محدودیت مکانی)

شش رکن اصلی داستان کوتاه: 
داستان کوتاه یک اثر کوتاه تخیلی است که از شش بخش اصلی تشکیل شده است: 
 1  -    موضوع و مضمون 
2  - زاویه دید (دیدگاه)
3 -      شخصی 
4 - درونمایه(پیرنگ یا هسته داستانی)
5 -    صحنه و فضا سازی 
6 - گفت وگو  

/ 0 نظر / 53 بازدید